Monday, March 19, 2012

Create Firebird Database Programmatically

// To create Firebird Database programmatically
IBDatabase1.DatabaseName:=ChangeFileExt(Application.ExeName,'.fdb');
IBDatabase1.Params.Add('USER ''SYSDBA''');
IBDatabase1.Params.Add('PASSWORD ''masterkey''');
IBDatabase1.Params.Add('PAGE_SIZE 4096');
IBDatabase1.CreateDatabase;
IBDatabase1.Open;
   
// To open Firebird Database programmatically
IBDatabase1.DatabaseName:=ChangeFileExt(Application.ExeName,'.fdb');
IBDatabase1.Params.Add('USER_NAME=SYSDBA');
IBDatabase1.Params.Add('PASSWORD=masterkey');
IBDatabase1.Params.Add('PAGE_SIZE 4096');
IBDatabase1.Open;